Spaha

Spaha

4.11 - 1251 ratings - SourceKonglomerati so veAinoma drobnozrnati (velikost prodnikov znaAia 0, 5a€“2 cm). ... Skrilavi glinavci, kremenovi pe- AiAenjaki in konglomerati se obiAajno med seboj menjavajo, ponekod pa zavzema ena kamnina veAja obmoAja. Permske kamnine ... jura), ki ponekod prehaja v apnenec. V jurskih ... Pleistocenske boksitne gline so nastale kot netopen ostanek pri kemiAnem preperevanju karbonatnih kamnin.


Title:Spaha
Author: Anton Velušèek
Publisher:Založba ZRC - 2011
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA