Platby

Platby

4.11 - 1251 ratings - SourceZdroj: Wikipedia. Str nky: 35. Kapitoly: Kreditn karta, rov k d, rok, Bankomaty, platebn karty a trestn innost, SMS j zdenka, Odbavovac syst my v doprav?, Platebn karta, Samoobslu n pokladna, Mzda, Dividenda, Pokladn m sto, Vstupenka, Home Credit, Pen enka, Smluvn pokuta, Tanti ma, Obchodn pokladna, Po dkov pokuta, Spropitn, Jednotn oblast pro platby v eurech, Platba za kliknut, Vkladomat, SIPO, Platebn termin l, Bezkontaktn platba, Mobiln platba, Honor . V atek: Kreditn karta je platebn karta spojen s revolvingov m v?rem, tedy v?rem, kter dr itel karty m e postupn? spl cet a z rove? d le ?erpat. N?kdy se jako kreditn ozna?uje i p buzn charge karta, u n je v?r nutno splatit cel do ur?it lh?ty, a ob?as se jako kreditn q nep?esn? ozna?uj v?bec v echny bankovn platebn karty bez ohledu na jejich syst m. Kreditn karty dnes vyd vaj p?edev m finan?n instituce, v prvn ad? banky. Existuje v ce univerz ln ch syst m? zaji uj c ch irokou pou itelnost kreditn ch karet, z nich nejv znamn?j jsou Visa, MasterCard, American Express a Diners Club. Tyto spole?nosti zaji uj fungov n karet po cel m sv?t?, tak e kartu vydanou libovolnou bankou a nesouc ozna?en jedn z uveden ch organizac lze pou t v kter koliv prodejn? na zem?kouli ozna?en stejn m logem jako platebn karta. Z pohledu dr itele kreditn karta usnad?uje placen, umo uje se obej t bez hotovosti a eliminuje sm?nu valut, co je mimo dn? v hodn p?i platb ch v zahrani . Mohou s n b t spojeny i dal slu by a v hody. Za mo nost jej ho vyu it dr itel obvykle plat poplatky, a pokud nesplat v?r v bez ro?n m obdob, tak tak rok. Obchodn model modern ch kreditn ch karet je postaven na mezibankovn spolupr ci, kterou organizuj karetn asociace, sdru uj c banky a dal finan?n instituce vyd vaj c a p?ij maj c karty jednoho typu. Banky vyd vaj kreditn karty a umo uj obchodn k?m po nav z n smluvn ho vztahu tyto karty p?ij mat. Syst m je financov n pop...Zdroj: Wikipedia.


Title:Platby
Author: Zdroj: Wikipedia
Publisher:Books LLC, Wiki Series - 2011-08
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA